วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย เข้าร่วม ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจาก ฟาร์มสุกรจำนวน 5 ฟาร์ม 25 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง ภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว(Strip Test) ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง 25 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปราม เฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร ซึ่งมีผลต่อเนื้อสุกรถ้าในฟาร์มสุกรนั้นมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงเนื้อสุกรนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค