วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภธิดา ภิเศก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าตรวจรับรองต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาในคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นมอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ