วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เป็นประธานตรวจโรงฆ่าสัตว์ บริษัท เอ็มพีหมูสด จำกัด อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โยธาธิการจังหวัดมหาสารคาม อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน สรุปผลการตรวจตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ "ผ่านตามเกณฑ์กฎกระทรวงฯ" ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.๑) ต่อไป