วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม ของเกษตรกรลูกเล้า บริษัทไทยฟู้ดส์ จำกัด ในเขตพื้นที่ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม