วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการในส่วนของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ร่วมทั้งสิ้น 20 ราย