วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแจ้งข้อสั่งการงานราชการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมในการประชุมครั้งนี้