วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเบิกจ่ายและสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563