S 59850765สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อปศุสัตว์ เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม