ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและกระบือ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 "(แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)"