โครงสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

1

นายปฏิวัติ        

คุณดิลกพจน์

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

085-6609841

ฝ่ายบริหาร

2

นางอารยา

นามแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

080-7480020

3

นางอรวรรณ

กีนะพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

080-1980553

4

นางสายสมร

ตะนะสอน

พนักงานพิมพ์ ส3

081-7689392

5

นายธีระศักดิ์

นามมุงคุณ

ลูกจ้างประจำ

 

6

นายทองสุข

นามมุงคุณ

พนักงานขับรถยนต์

089-7153282

7

นายอัศวิน

คุณะแสน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

083-1513657

8

นายนพดล

ตะนะสอน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

081-9759887

9

นางปภัชญา

คณะมะ

พนักงานทำความสะอาด

083-3577880

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

10

นายวีระสันติ 

ประทุมพล

สัตวแพทย์อาวุโส

085-0000999

11

นายอดิศร

ดวงอ่อนนาม

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

089-7123400

12

นางสาววิภารัตน์

ไชยกาศ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

087-6384144

13

นายสุบิน

พิมพ์จ่อง

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

086-8626480

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์

14

นายอนุรักษ์

ถาบุตร

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

093-3249048

15

นายนฤภัย

นึกชอบ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

081-8736794

16

นายเกชา

นนตา

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

086-7088981

17

นายมงคล

ชาติมนตรี

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ

081-0592937

18

นางสาวนภสร

ขัตตยะวงศ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

085-0174738

19

นายนิกร

สุนทรโรจน์

พนักงานขับรถยนต์

083-3262797

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

20

นายอิสระ

ปัญญาวรรณ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

081-7394366

21

นางสาวศุภธิดา

ภิเศก

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

085-0110166

22

นายดุษฏี

สิงห์ปาน

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

089-7124868

23

นายดำรงค์

โคตรสีเขียว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

087-9499551

24

นายไพรัช

ขำดำรงเกียรติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

085-0068903

25

นายศุภรัตน์

ศรีเดชะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-9417923

26

 นางสาวพรธนิตย์

 มงคลศิริภัทร

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

27

นางสาวชยพัทธ์

คำสมัย

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

088-3073618

28

นายชัยยะพงษ์

บงสีดา

พนักงานขับรถยนต์

089-4291678

29

นายต้นสกุล

ไชยโยชน์

พนักงานขับรถยนต์

090-1363900

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

30

นายต่อพงศ์

ประเสริฐสังข์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

081-6610778

31

นางสาวอัญชลี

คำใสย์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

089-2795925

32

นางสาวอรุณรัตน์

แสนบุดดา

นักวิชาการสัตวบาล

089-8635213

33

นางสาวพรรณรัตน์

รัตนพันธุ์

นักวิชาการสัตวบาล

088-5631917

34

นายวชิระ

รัตนพร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

087-2227443

35

นายสาคร

กาหลง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

บุคลาการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม

1

นายเสน่ห์

แก้วพะเนาว์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม

089-8411220

2

นายชินวัตร

พรรณะ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

081-7170925

3

นายชาญ

จันทร์แป้น

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

089-8437380

4

นายเดช

เฉิดละออ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

081-0519888

5

นายนภดล

สำราญวงศ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

6

นายสุเชิด

จักรนารายณ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

080-4032443

7

นายอัฐพงศ์

จันทะปิตา

พนักงานตรวจโรคสัตว์

085-2020500

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ

10

นายไมตรี

โลหะสุวรรณ

ปศุสัตว์อำเภอบรบือ

087-2275976

11

นายกิติเทพ

หลูปรีชาเศรษฐ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

081-2616324

12

นายนิรันดร

ซาเกิม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

087-8532947

13

นายเกรียงไกร

กองไกรรัตน์

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

084-7983097

14

นายชัยพิทักษ์

รัตน์นนท์

พนักงานตรวจโรคสัตว์

081-3643598

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม

17

นายศักดา

บุบผโชติ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

086-2395579

18

นายศรีเมือง

สุวรรณปะกา

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

084-9556490

19

นายวัฒนา

การิโก

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

087-8787754

20

นายอดิศักดิ์

สุขโต

เจ้าพนักงานสัตวบาล

087-9503040

21

นายสมพร

ชินชาด

พนักงานตรวจโรคสัตว์

081-0545096

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย

24

นายสมเพศ

ด้วงคำภา

ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย

089-9413935

25

นายราชิฎ

ผายบุตร

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

0898428503

26

นางดารา

พันธะผ่อง

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

084-4289581

27

นายวินัย

ปริปุระณะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

021-7692447

28

นายวีรสันต์

ศรีคุณโน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-8431297

29

นายทองพันธุ์

สุทธิเพชร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-7926110

30

นางสาวพรรณิภา

นนทะลี

พนักงานตรวจโรคสัตว์

086-6463020

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย

34

นายวิรัช

โพธิ์น้อยงาม

ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย

081-9654456

35

นายกานต์

ศรีคุ้มเก่า

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

086-2190551

36

นายสงวน

เพื่อนสงคราม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

081-9642498

37

นางสาวระออ

สุนสุข

เจ้าพนักงานสัตวบาล

086-2347165

38

นายอรรคเดช

เหล่าสะพาน

พนักงานตรวจโรคสัตว์

086-2347165

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

41

นายมานพ

แก้วพะเนาว์

ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

089-4221593

42

นายนพดล

สอนบุญชู

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

081-9753117

43

นายสุขสันต์

เรืองพริ้ม

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

44

นายอรรคราช

แก้วร่องคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

087-2264005

45

นายฉวี

ทองบุญมาก

ลูกจ้างประจำ

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน

46

นางเกยูร

เผือกศิลา

ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน

081-9753039

47

นายอนันต์

อาวัชนาการ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

087-2257587

48

นายประดิษฐ์

พันเทศ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

081-0579906

49

นายอนุกูล

นาชัยดูล

พนักงานตรวจโรคสัตว์

084-5124548

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเชือก

51

นายพรชัย

พิมดา

ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก

081-7491830

52

นางฉวีวรรณ

อนุนิวัฒน์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

081-8728583

53

นายปริญญา

ยศกรณ์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

54

นายสุทธิ

ศรีบัวรบาล

ลูกจ้างประจำ

089-7147187

55

นายสุพจน์

ภูธาตุเพชร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

081-0470500

56

นายปิติพงษ์

เสาร์แก้ว

พนักงานตรวจโรคสัตว์

087-2331102

57

นางเยาวมาลย์

คำโคตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

087-8586937

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาดูน

60

นายสุรัตน์

สมสถิตย์กุล

ปศุสัตว์อำเภอนาดูน

089-8418806

61

นายคมสันต์

บุรีรัตน์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

086-2294957

62

นายสนั่น

จันดาเรือง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

087-7178711

63

นายประณต

พลเสน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-9414125

64

นายนัฐพงษ์

เจตินัย

พนักงานตรวจโรคสัตว์

085-4665645

65

นายพัฒนพงศ์

ภูมิโคก

พนักงานตรวจป้องกันโรคในตำบล

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ

66

นายทวีศักดิ์

พานเมือง

ปศุสัตว์อำเภอแกดำ

089-8413314

67

นายชัยสิทธิ์

บุญศิริโรจน์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

084-7967003

68

นายบุญชิต

สอนสุระ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

087-8482265

69

นายสมบัติ

งามฉมัง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

70

นางสาวพิกุล

พลเสน

พนักงานตรวจป้องกันโรคในตำบล

084-5329946

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช

71

นายวรสิทธิ์

ศรีสิทธิ์

ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช

089-2775980

72

นายอรุณ

จำปาหอม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-2795119

73

นางสาวดวงกมล

เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

029-8425231

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง

75

นายธรรมนูญ

แสนสุทธวิจิตร

ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง

082-3174588

76

นางสาวไกรศรี

ศรีสาวงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

083-3579702

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชื่นชม

78

นายประเสริฐ

ชีวาจร

ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม

087-2364295

79

นายทศพร

ช่วยเกิด

เจ้าพนักงานสัตวบาล  

086-2328253