วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวดและการแข่งขันด้านการเกษตร งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยมีนายธัญญาวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ฯห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือและมอบหมายภารกิจการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคามได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อโค จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ส้มต่อน, เนื้อทุบ และหม่ำ เพื่อการประกวดและแข่งขันในงานฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีบุกเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 และเพื่อส่งเสริม พัฒนาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเมนนูอัตลักษณ์พื้นถิ่นอิสาน เพื่อสร้างการรับรู้ และเพิ่มช่องทางการตลาด ต่อสาธารณชน ต่อไป