วันที่ 31 มีนาคม 2546 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ เข้าร่วมบริการและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร โดยได้บูรณาการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ แก่สุนัข แมว จำนวน 56 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว รวม 34 ตัว และให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ และยาถ่ายพยาธิ แก่เกษตรกรรวม 132 ราย โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้โครงการคลินิกเคลื่อนที่ดังกล่าว อยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯเป็นวิธีการดำเนินงานที่สามารถให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน