วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ผู้ประกอบการตลาดนัดจค้าโค - กระบือบ้านหัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เข้มงวดความปลอดภัย ทางชีวภาพในแหล่งรวมสัตว์ ณ ตลาดนัดค้าโค - กระบือบ้านหัน ตำบลเขวาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปิดทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในกรณีที่สงสัยโรคลัมปี สกิน ในสถานที่เสี่ยง และแหล่งรวมสัตว์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโค-กระบือ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน ซึ่งมีนิยามโรค ได้แก่ “เป็นติดเชื้อไวรัส ที่พบในโค-กระบือ อัตราการป่วยมากกว่า 5 % โดยตุ่มเนื้อ (Nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมา หรือสัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบาก” และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและตัวสัตว์ที่เข้า-ออกตลาดนัดโค-กระบือ รวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (คอบวม) รวมทั้งโรคลัมปี สกิน เป็นต้น ตลาดนัดโค-กระบือ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากหลายแหล่งมารวมกัน จึงมีโอกาสนำสัตว์ป่วย นำแมลงดูดเลือด หรือสัตว์ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการเข้ามา หรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับยานพาหนะในการขนส่ง ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าและเกษตรกรที่ประสงค์เคลื่อนย้ายสัตว์ให้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากปศุสัตว์อำเภอต้นทางทุกครั้ง การเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยตลาดนัดแห่งนี้ มีเกษตรกรนำโค-กระบือเข้ามาซื้อขาย ประมาณ 1,400 - 1,500 ตัวต่อนัด มีเงินหมุนเวียนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 58 ล้านบาท