วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี น.สพ.ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ สพ.ญ.อัญชลี คำไส นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค - กระบือ ตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ทั้งนี้ ได้ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามหลักเกณฑ์พิจารณาเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า และซากสุกรหรือซากหมูป่า และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) แก่ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 13 อำเภอในสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งนี้มีการคัดกรองและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเข้มงวด