วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาตร์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนางสาววนิดา ฤทธิ์ถาพรม ปลัดอำเภออาวุโส ผู้แทนนายอำเภอแกดำ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ท้องถิ่นอำเภอแกด, เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแกดำ, เทศบาลตำบลมิตรภาพ, อบต.แกดำ อบต.โนนภิบาล, อบต.วังแสง และ อบต.หนองกุง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้เเจงแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในการเตรียมความพร้อมประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับตำบล ระดับอำเภอ ไปสู่ระดับจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม