วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมแนวทางการควบคุมโรคภายในจังหวัดมหาสารคาม และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายโรคลัมปี สกิน ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ได้แก่ สัตวแพทย์, เจ้าพนักงานสัตวบาล, พนักงานราชการ, พนักงานจ้างเหมา อาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน  อย่างเข้มงวด ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์ โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกร  สร้างความตระหนักรู้  เพื่อเร่งค้นหาโรค โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ สหกรณ์โคนม ศูนย์รับนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ เป็นต้น ”รู้โรคเร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว” ทำการควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ อย่างเข้มงวด แนะเกษตรกรควบคุมแมลงพาหะ ในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นแมลงประเภทดูดเลือด ได้แก่ ยุง แมลงวัน เหลือบ และเห็บ โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลง  ใช้ยาฆ่าแมลง  และกางมุ้งกันแมลง  หากเกษตรกรพบโค-กระบือป่วย หรือสงสัยว่าป่วย เบื้องต้นให้ทำการแยกออกจากโค-กระบือ ร่วมฝูง เพื่อทำการรักษา   ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหต