วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคนม รอบที่ 3/2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม แก่ ปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด และสหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ฉีดวัคซีนFMD รอบ 3/2564 ในโคนม และการพ่นทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ให้โคนมทั้งประเทศมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้และลดปริมาณเชื้อไวรัสในพื้นที่นามมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค ทั้งนี้ ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ผู้แทนสหกรณ์โคนมฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อนำไปดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อไป อีกด้วย