วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยจากโรคลัมปี สกิน จำนวน 24 ตัว 2. พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกร จำนวน 58 ราย 3. มอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลง และยาฆ่าเชื้อโรค 4. แนะนำการใช้ยารักษาโรคสัตว์เบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ได้จัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพืันที่ตำบลหนองสิม ในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน (LSD : Lumpu Skin Disease) ด้วย