วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติร่วมขับเคลื่อนจัดกิจกรรม KICK OFF การฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับท่าน สส.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์, ท่าน สส.สุธี รักสุทธี, รอง ผอ.รมน จังหวัดมหาสารคาม (พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง), นายอำเภอเมืองมหาสารคาม (นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์),ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิภาดา รัตนโรจนา),ผู้จัดการสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด (นายณัฐวุฒิ ประที่ปะวณิช), กำนันตำบลโคกก่อ และพี่น้องเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่โค-กระบือในพื้นที่โดยเร็ว ณ ฟาร์ม อุบลวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 13 อำเภอ จัดกิจกรรม KICK OFF การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD)โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้โค-กระบือในพื้นที่เป้าหมายมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้และลดปริมาณเชื้อไวรัสในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที