วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดย ได้ลงพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9และหมู่ที่ 15 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lympy Skin Disease; LSD) ในโค-กระบือ โดยบริการให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมกำจัดแมลงพาหะนำโรค การดูแลรักษาติดตามอาการ ลดความเสี่ยงการสูญเสีย แนะนำให้สังเกตอาการแยกดูแลสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษา และบริการซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ โดยมีผลการดำเนินงานฯ ดังนี้ เกษตรกรได้รับบริการรวม 25 ราย เป็นโครวม 100 ตัว ทำการรักษาสัตว์ป่วยคงเหลือจากโรคลัมปี สกิน แยกเป็น โค 32 ตัว มอบเวชภัณฑ์และสารกำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปี สกิน จำนวน 20 ราย ฉีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease; FMD) ชนิด 3 ไทป์ ในโคจำนวน 68 ตัว และให้คำแนะนำการป้องกันโรคและการจัดการเลี้ยงดูปศุสัตว์ จำนวน 25 ราย ทั้งนี้ ในดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เกษตรกรผู้ได้รับบริการ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในครั้งนี้