วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปี ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสียว และหมู่ที่ 15 บ้านนาเสียว ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ในโค-กระบือ โดยบริการให้คำแนะนำการป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลงพาหะนำโรค การดูแลรักษาติดตามอาการ ลดความเสี่ยงและการสูญเสีย แนะนำให้สังเกตอาการแยกดูแลสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษา และบริการ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ​ โดยเกษตรกรได้รับบริการรวม 30 ราย โคทั้งหมด 43 ตัว ทำการรักษาสัตว์ป่วยคงเหลือจากโรคลัมปี สกิน มอบเวชภัณฑ์และสารกำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปี สกิน จำนวน 30 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease; FMD) ชนิด 3 ไทป์ โคจำนวน 32 ตัว และให้คำแนะนำการป้องกันโรคและการจัดการเลี้ยงดูปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย ทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เกษตรกรผู้ได้รับบริการ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในครั้งนี้