วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงาน มีประชาชนมารับบริการ รวม ๓๓ ราย ตามกิจกรรมบริการรักษาพยาบาลสัตว์ จ่ายยาบำรุงร่างกาย และยาถ่ายพยาธิภายในและภายนอกสุนัข จำนวน ๑๔ ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข ๒๐ ตัว แมว ๕ ตัว, บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข ๙ ตัว แมว ๑๗ ตัว และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๓ ราย ​​ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันมี สุนัขจำนวน ๑๓๒,๐๐๐ ตัว แมว จำนวน ๑๕,๓๔๙ ตัว มีระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ A จำนวน ๑๔๒ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐๐ % โดยตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซี่งปัจจุบันไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากประชาชนหรือเกษตรกรท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗๙๖๐ – ๑