วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เมืองมหาสารคาม ในฐานะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับความเสียหายสัตว์ตายจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยมีนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ เกษตรกร 544 ราย เป็นเงิน 5,920,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะได้รวบรวมรายละเอียดการขอความความเสียหาย และความช่วยเหลือเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป