"ปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565"

"ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 "

“ประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4”

"ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 "

"ปศุสัตว์มหาสารคาม อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 13”

เนื้อหาอื่นๆ...