"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิงรุกประสานกลุ่มผลิตพืชอาหารสัตว์ นำหญ้าสด เลี้ยงโคบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรขาดแคลนอาหารสัตว์ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิงรุกประสานกลุ่มผลิตพืชอาหารสัตว์ นำหญ้าสดมอบเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

"

“กรมปศุสัตว์ ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งรุกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและ ประชาสัมพันธ์ให้อพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัย ไปยังที่ปลอดภัย ของอำเภอโกสุมพิสัย”

"

“จังหวัดมหาสารคาม มอบหญ้าพระราชทาน และเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอกันทรวิชัย”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เร่งรุกลงพื้นที่มอบหญ้าพืชอาหารสัตว์พระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

เนื้อหาอื่นๆ...