"อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019"

"

“กรมปศุสัตว์ ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม”

“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มหาสารคาม ให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโค - กระบือ เกิดโรคลัมปี สกิน (LSD) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ”

"

“จังหวัดมหาสารคาม มอบหญ้าพระราชทาน และเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอกันทรวิชัย”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิงรุกประสานกลุ่มผลิตพืชอาหารสัตว์ นำหญ้าสด เลี้ยงโคบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรขาดแคลนอาหารสัตว์ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิงรุกประสานกลุ่มผลิตพืชอาหารสัตว์ นำหญ้าสดมอบเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.โกสุมพิสัย”

เนื้อหาอื่นๆ...