"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕"

"ปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565"

“ประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4”

More Articles ...