วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ประชุม คณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่ 12 / 2566