วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ตำบล ลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบล ลาดพัฒนา