วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำ้ภอนาเชือก ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ ศพก.บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 4 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร จำนวน 20 ราย