วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณลุ่มน้ำชี ทำการอพยพสัตว์เลี้ยงไปยังที่สูงและปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ณ พื้นที่ตำบลยางท่าแจ้ง และตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 21 ราย ตามที่สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายภาระกิจ หน้าที่จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำในครั้งนี้ มีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ และมอบยาปฏิชีวณะ วิตามิน เพื่อป้องกันโรคและลดความเครียดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ และจากสถานการณ์น้ำท่วม แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย จำนวนเป็ดไข่ 1,750 ตัว, ไก่พื้นเมือง 320 ตัว และห่าน 2 ตัว อีกด้วย