วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์เลี้ยงมีอาหาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงที ในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ได้แก่ 1. บ้านโนนสังข์ หมู่ 4 ต.หนองบอน เกษตรกร 23 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 50 ฟ่อน /โค 80 ตัว, กระบือ 5 ตัว 2. บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 6,11 ต.โพนงาม เกษตรกร 8 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 67 ตัว, กระบือ 6 ตัว 3. บ้านโคกกลาง หมู่ 10,14,17 ต.เขวาไร่ เกษตรกร 46 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 225 ตัว 4. บ้านดอนน้อย หมู่5 ต.โพนงาม เกษตรกร 14 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 30 ฟ่อน โค 60 ตัว, กระบือ 4 ตัว 5. บ้านดอนจำปา หมู่ 7,8 ตำบลโพนทอง เกษตรกร 25 ราย หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 127 ตัว, กระบือ 14 ตัว รวม เกษตรกร 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 125 ราย หญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 ก.ก) จำนวนโค 559 ตัว และกระบือ 29 ตัว ในการนี้มี นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรักษ์ รก.ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงาน