วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ยางสีสุราช โดย ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ คณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ (TMR) โดยใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารสัตว์ แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะยางนครและกลุ่มโคเนื้อแปลงใหญ่ บ้านหัวเรือ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จำนวน 50 ราย เพื่อนำไปใช้ในาร์มของเกษตรด้วยตนเอง