วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมเข้าประชุมระดมสมองการประเมินและจัดทำข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นด้านการประเมินและจัดทำข้อมูลความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด