วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายจิรวัฒน์ ศิริสุวรักษ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย มอบวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศสินค้าและบริการทั้งชุมชน Ecosystem แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเกษตรกร 40 ราย ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการปฏิบัติและการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้