วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) มหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมการพิจารณารับรองเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน รอบที่ 3 ของ 12 อำเภอ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (อัตราการช่วยเหลือใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม