วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย, นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4, นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรักษ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย, หัวหน้าส่วนกรมปศุสัตว์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กิโลกรัม) หญ้าหมัก จำนวน 5,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุ จำนวน 100 ชุด แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร จำนวน 446 ราย ซึ่งมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือ จำแนกเป็นโคเนื้อ จำนวน 893 ตัว กระบือ จำนวน 61 ตัว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานในครั้งนี้