วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องแผนงานยุทธศาตร์ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป