วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสินค้าปศุสัตว์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สำหรับนำไปปรับใช้เพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ต่อไป