วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายดิเรก  สุดาเดช ปศุสัตว์อำเภอแกดำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรม โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตราฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัว หมู่ ๔ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม  จำนวน ๓๐ ราย