วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 2 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 ราย โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ไร่แสนดีฟาร์ม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานฯ ได้รับอนุมัติจากจังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการ ธคก. จำนวน 13 อำเภอ ๆ ละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 650 ราย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสร้างรายได้และลดรายจ่าย ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ , เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการเลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต