วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม ณ บ้านวังปทุม ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 50 ราย ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการฝึกอบรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ