วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ) มหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการขอความเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์โรคและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ของ ๑๓ อำเภอ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (อัตราการช่วยเหลือใหม่)  ที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.มหาสารคาม ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ เกษตรกร จำนวน ๕,๙๔๐ ราย จำแนกเป็นโคจำนวน ๖,๔๓๓ ตัว, กระบือจำนวน ๙๕ ตัว รวมทั้งสิ้น ๖,๕๒๘ ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือจำนวน ๑๓๑,๖๕๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้จัดส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ และขั้นตอน ต่อไป