วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร การหมักใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคามและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ร่วมดำเนินการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเสียว ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"