วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับนางพรรณวดี เพชรประยูร รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแกดำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร การหมักใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัว ม.4 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"