วันที่ 2 เมษายน 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายดุษฎี สิงห์ปานหัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ สพ.ญ. ศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการตรวจและส่งมอบไก่พื้นเมืองมีชีวิตของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารโปรตีนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 100 ตัว แบ่งเป็นตัวผู้ 20ตัว ตัวเมีย 80 ตัว เพื่อให้เกษตรกรใช้งานตามโครงการต่อไป

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"