วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ติดตามการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การหมักใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศพก.บ้านเหล่าคูณ-เหล่าจั่น ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม