วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 4,000 กก. และถุงยังชีพปศุสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัย จำนวนเกษตรกร 40 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ โค 132 ตัว กระบือ 57 ตัว ณ จุดอพยพสัตว์บ้านโนนตูมโขงกุดหวาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม