วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กิโลกรัม) และเวชภัณฑ์สัตว์ จำนวน 50 ชุด แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บริเวณบ้านกุดหัวช้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย, นายวิชัย อาระหัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม, ผู้บริหาร อปท., กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ บริเวณบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ที่ประสบภัยฯ ในพื้นที่หมู่ที่ 1,4,7,10,11 และ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 101 ราย / จำนวนโคเนื้อ 251 ตัว, โคนม 2 ตัว และกระบือ 64 ตั การเกิดภัยฯ ครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงเกษตรกร ทำให้เกิดความเดือดร้อน และขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด