วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม