“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.นาดูน”

“ก.ช.ภ.อ.โกสุมพิสัย มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

“ก.ช.ภ.อ.พยัคฆภูมิพิสัย มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

“ก.ช.ภ.อ.เขียงยืน มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

“ก.ช.ภ.อ.ชื่นชม มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.กุดรัง”

เนื้อหาอื่นๆ...